Ergotherapeut - 38u - tijdelijk contract

Zilvervogel Reninge is een ouderenvoorziening binnen Zilvervogel vzw die naast een woonzorgcentrum (107 erkende rusthuisbedden) ook tijdelijke opvang voorziet (3 bedden kortverblijf) en dagopvang voor ouderen in het centrum voor dagverzorging Villa Zilvervogel. We bieden warme zorg op maat aan ouderen met een fysische zorgvraag, personen met dementie en ouderen met een ernstige psychische zorgnood. 
We zijn een organisatie waar sterk wordt ingezet op samenwerking en het kunnen groeien in een positieve en open cultuur. Via kleinschaligheid en nauwe multidisciplinaire samenwerking (verpleging, verzorging, ergo, animatie en schoonmaak) op de woonvormen streven we naar zorg op maat voor de bewoners. 

Profiel

 • Samen met de naasten van de bewoner streef je naar warmte en geluk.  Je hebt een warm hart voor ouderen en verleent zorg vanuit het levensverhaal van de bewoner
 • Bij ieder contact ben je attent voor de bewoner
 • Je werkt nauw samen en je gaat oprecht en open om met de collega’s van jouw multidisciplinair team o.l.v. een teamcoach.
 • Jouw sterrol in het multidisciplinair team is in nauwe samenwerking met de collega’s erover waken dat de bewoners een zinvolle dag ervaren.  
  Je bent de trekker in het team voor een onderbouwde zinvolle dagbesteding:
  • Je hebt duidelijk zicht op wie de bewoner is, waar de bewoner mee bezig is en wat voor de bewoner een zinvolle dag betekent. 
  • Je betrekt actief de collega’s van de andere disciplines, waaronder de persoonlijke begeleider (= collega die aan 1 of 2 bewoners extra aandacht schenkt): je stimuleert hen om noden te signaleren en gaat na hoe ook zij kunnen bijdragen aan een zinvolle dag.
 • Je bewaakt de autonomie van de bewoner (ADL), je bent hierbij de deskundige en geeft advies en tips aan de collega’s:
  • Je vertaalt dit naar concrete acties (kookactiviteit, ontbijtwerking,…),
  • Je gaat na welke hulpmiddelen ondersteunend kunnen zijn voor de bewoner om de autonomie te behouden (motorisch, voeding, comfort)
  • Je geeft aandacht aan de motorische functies van de bewoner (waar mogelijk behouden en verhogen).
 • Je hebt aandacht voor het psychisch en sociaal welbevinden van de bewoner. 
 • Je hebt nauw contact met de familie, je informeert en betrekt hen
 • Je begeleidt de bewoners van de woonvorm:
  • Je fungeert als een vertrouwenspersoon voor de bewoners.
  • Je streeft naar een zo groot mogelijk welzijn van de bewoner.  In samenwerking met de collega’s ga je na wat de best mogelijke omgang is voor iedere bewoner. 
  • Je luistert, informeert, adviseert en ondersteunt de familie. Samen met familie ga je na wat het beste is voor de bewoner.
  • Je organiseert kleinschalige activiteiten op maat van de bewoners
  • Je begeleidt de bewoners tijdens de maaltijdmomenten. 
  • Je schept een aangenaam leefklimaat voor de bewoners.
 • Je staat mee in voor de begeleiding van stagiairs.
 • Je respecteert de privacy van de bewoner en je houdt je aan het beroepsgeheim.
 • Je rapporteert observaties en gedane activiteiten in het elektronisch zorgdossier

Aanbod

 • Een contract vanaf eind april 2020 - 30 september 2020
 • Voltijds 38/38, jobtime bespreekbaar
 • Werkomgeving met leerkansen
 • Verloning IFIC met toeslagen voor de avond, zaterdag, zon- en feestdagen, overname relevante anciënniteit, fietsvergoeding en attenties bij belangrijke gebeurtenissen in uw privéleven. 
 • Professionele organisatie met ondermeer aanwezigheid van een elektronisch zorgendossier, ruime expertise inzake dementie, etc.

Interesse?

 

Voor meer info en het indienen van uw cv en motivatiebrief kan u contact opnemen met Jorgen Sijoen, directeur woonzorgcentrum Zilvervogel Reninge - T  057 40 90 90 – E J.sijoen@zilvervogel.be